Search
  • Meetoog

למה כדאי לייצר מרכזי רווח


כאשר אנחנו באים לבחון רווחיותה של חברה, מודל 'מרכזי הרווח', הינו מודל הכרחי בניתוח נתונים מעמיק.

מרכז רווח, הינו פלח של העסק אשר מבודדים את פעילותו הפיננסית השוטפת משאר פעילות החברה, כדי להעריכו באופן עצמאי, במונחים של רווח והפסד.
הרעיון של שימת מרכז האחריות על נדבך אחד לצרכים חשבונאיים, מאפשר לנתח ביתר יעילות את הרווחיות, אל מול העלויות של פעילויות שונות בחברה.

לצורך הבהרה, אם חברה מסוימת מייצרת רווח שולי יחסית בכל שנה ומתקשה לשים את האצבע על הסיבה, הדרך היחידה להבהיר את התמונה תהיה ע"י פילוח למרכזי רווח.

נניח שבמקרה המדובר, בעל העסק מייבא ומוכר שני מוצרים שונים, בעלי איכות זהה וביקוש טוב יחסית. המוצרים נמכרים באופן שוטף ועל כן הוא מתקשה להסביר את הרווחיות השולית של העסק.

על מנת ללמוד היטב את הנתונים, נגדיר את אחד המוצרים כמרכז רווח, נפריד את ההכנסות שלו מתחומים אחרים ונציב אותן מול ההוצאות הספציפיות שלו.

על מנת לקבל נתונים אמתיים, מלבד חישוב הוצאות שוטפות רלוונטיות יש להחיל גם את מרכזי העלות באופן יחסי.

מרכז עלות אם כן, מייצג סוג של הוצאה קבועה שחלה על העסק כולו (לדוגמא, דמי שכירות, ביטוח, מסים, כוח אדם ניהולי וכו) אותה יש לחלק בין מרכזי הרווח כדי לקבל תמונה מדויקת של רווחיותם. הוצאות אלו נקראות עלויות עקיפות, והן מועמסות על מרכזי הרווח באופן יחסי.

פילוח מרכז רווח מספק תמונת מצב פרטנית וברורה יותר. למשל, במקרה שהצגנו ניתן אולי היה להיווכח שעל אף היותם של המוצרים המשווקים איכותיים ובעלי ביקוש, מוצר אחד כלל לא מייצר רווח כיוון שכוח האדם העוסק במכירתו וניהולו יקרים יותר או לחלופין עלויות הפרסום והשיווק שלו מעצם היותו חדש לשוק, יקרים יותר.

באותו האופן, ניתן לקבוע מרכז רווח, לא רק כמוצר אלה כסניף, או מחסן בחברה.


התועלת במרכזי רווח

מרכז רווח הוא בראש וראשונה קונספט ניהולי. אם אנחנו מגדירים תחום בעסק כמרכז רווח, משמע יש לו זכות קיום עצמאית והוא מייצר הכנסה נובעת ורווח. במידה מסוימת, אנחנו גם ננהל את אותו מרכז רווח באופן עצמאי ונקבל לגביו החלטות עצמאיות, לגבי אופן השיווק שלו, היבוא, אחסון וכו'.

בהתאם להסקת המסקנות מדו"ח מרכז רווח, ניתן יהיה לספק פתרונות מדויקים יותר ולנקוט באמצעים שיהפכו את המוצר הנבחן לריווחי.

באופן כזה, ניתן למנות מנהל לכל מרכז רווח, באחריותו יהיה להסביר ולספק תוצאות. קבלת ההחלטות נעשית ברורה ומבוקרת יותר מתוך ידיעה של מה מצפים מהם להשיג ומה ביכולתם לעשות כדי לעמוד בצפי.

חלוקה למרכזי רווח אינה מלאכה פשוטה, בעיקר בחברות גדולות.

במקרים כאלו מנהל כספים חיצוני או פנימי, שמנהל באופן שוטף טבלאות שליטה וניהול של המחלקות השונות, יהיה מי שאחראי על חלוקת מרכזי הרווח.

מתוקף תפקידו יישב מנהל הכספים אחת לחודש עם מנהלי המחלקות השונים על עמידה ביעדים, יחד ינתחו את הנתונים ויכינו תכנון קדימה.

מנהלי כספים רבים נוטים לבנות תכניות בונוסים ותמריצים על עמידה ביעדים בכל מחלקה כדי לשפר עוד את רווחית מרכז הרווח.

ניהול כספים פרטני שכזה תורם רבות לשיפור רווחיותה ואיתנותה הפיננסית של חברה ואם לא נעשה באופן שוטף, יכול בהחלט להיעשות כתכנית הבראה לחברה קיימת.

535 views0 comments

Recent Posts

See All